História novodobého ochotníckeho divadla v Špačinciach siaha do roku 2014, kedy sa skupinka mladých a agilných ľudí, rozhodla svojmu nadšeniu pre divadlo a hudbu dať nový rozmer. Spojením svojej šikovnosti, kreativity a talentu dokázali vytvoriť podmienky pre niečo nové, no zároveň však nadviazali na tradíciu ochotníckeho divadla z nedávnej minulosti. Cieľom bolo aktívne a zmysluplne využiť voľný čas, naplniť túžbu po sebarealizácii a prezentácii svojich schopností, venovať sa svojej obľúbenej činnosti, popri tom pritiahnuť mladšiu generáciu, ukázať jej odlišný spôsob trávenia voľného času a v neposlednom rade ponúknuť divákom druh zábavy, aký v tom čase na poli špačinskej kultúry chýbal. Nositeľom tejto myšlienky boli Martin Ryška a sestry Ivana a Adriana Mikulčíkové. Postupne sa pridali i ďalší členovia a zoskupenie si osvojilo názov Špačinské ochotnícke divadlo.

Prvýkrát sa divadlo verejnosti predstavilo na fašiangy v roku 2014, kedy mladí ochotníci oživili tradíciu fašiangového sprievodu masiek ulicami obce s následným pochovávaním basy. Táto akcia sa stala akýmsi nosným pilierom podujatí organizovaných špačinským divadlom. Každoročne sa nesie v duchu inej tematiky, od čoho sa odvíja i názov celej akcie: Slnce, seno, fašiangy; Pomáda Roláda; Na dzedzine; Fašangy u Špačinčanov. Pochovávanie už tradične vrcholí veselicou s pohostením. V ostatnom ročníku bolo pochovávanie spojené s Obecnou zabíjačkou a špeciálnym hosťom večera boli chtelnickí šablovníci s ich jedinečným šablovníckym tancom, čo prinieslo obohatenie celého podujatia.

Prvá z divadelných hier, ktorú si členovia divadla naskúšali a s ktorou sa prezentovali, bola rozprávka Soľ nad zlato, autorská hra nášho rodáka a uznávaného režiséra, Mgr. Art. Kamila Žišku. Ten bol súčasne i jej režisérom. Určená bola predovšetkým deťom, no s nadšením si ju pozreli i dospelí. Premiéra predstavenia sa uskutočnila v závere roka 2015 a jej derniéra bola opäť v našej obci, takmer o rok, na jeseň roku 2016. S touto hrou sa ochotníci prezentovali i za hranicami našej obce. Za všetky môžeme spomenúť napr. malý divadelný festival v Cíferi – Pác či vystúpenie v neďalekej Šintave.

Po úspešnom debute ochotníci siahli po slovenskej klasike a začali nacvičovať Tajovského veselohru Ženský zákon, doplnenú o prvky typické pre našu oblasť. Ľudová tematika je hercom dôverne známa a u špačinských divákov i veľmi obľúbená. Je obohatená o množstvo vtipných situácií, ktorými chce diváka nielen zaujať, ale i pobaviť. Funkcie režiséra sa zhostil Michal Radošinský, hosťujúci člen ochotníckeho divadla z Chtelnice.

Divadlo úzko spolupracuje s obcou ako i s ostatnými obecnými organizáciami, aktívne sa zapája do ich činnosti a pomáha pri organizovaní rôznych obecných akcií. Možno spomenúť napr. Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, či Mikulášsky večierok, kde svojimi scénkami a vystúpeniami spríjemňujú chvíle mladším i starším divákom. Ochotníci tiež udržujú priateľské vzťahy s ochotníckymi divadlami z blízkeho okolia a novinkou nie je ani vzájomné hosťovanie členov jednotlivých divadiel.

Osloviť a získať divadelného priaznivca v dnešnej modernej dobe, či už ako diváka, no o to viac ako herca, nie je vôbec jednoduché. Ako každé zoskupenie, i špačinské divadlo si prešlo svojím vývojom a mnohými zmenami. Vidieť to obzvlášť na zložení členov divadla, ktoré sa priebežne mení. V súčasnosti sa počet aktívnych členov pohybuje okolo desiatky. Zväčša sú to herci, no treba k nim pripočítať aj dvoch spomenutých režisérov a príležitostných technických pomocníkov. Vekové zloženie hercov sa pohybuje v rozmedzí 13 až 33 rokov a majoritnú skupinu tvorí ženské pohlavie.

História Špačinského ochotníckeho divadla je zatiaľ veľmi krátka a je zrejmé, že ochotníci majú pred sebou ešte dlhú a kľukatú cestu, ktorá bude, dúfajme, popretkávaná i mnohými úspechmi. Tu možno vysloviť prianie, aby špačinský divadelný chodníček nikdy nezarástol…

 

Ing. Martin Ryška, Júl 2017